ศิลปะ

ศิลปะแบบไทยๆ ที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

ศิลปะ ไทยนั้นได้รับอิทธิพลจากต่างชาติมาอย่างยาวนานและได้พัฒนาสืบเนื่องผสมกับความเชื่อท้องถิ่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของไทย จนกระทั่งได้มีพุทธศาสนาเข้ามาแสดงให้เห็นว่ามีอิทธิพลที่มีต่อศิลปะไทยในยุคหลัง ทั้งภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม ช่างไทยนั้นพยายามสร้างสรรค์ศิลปะของไทยให้มีลักษณะพิเศษกว่างานศิลปะของชาติอื่นๆ โดยมีการประดิษฐ์ลวดลายไทยเป็นเครื่องตกแต่งมีรูปแบบที่เฉพาะตัว พร้อมกับสอดแทรกวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความรู้สึกของความเป็นไทยไว้ในงานเหล่านั้น ดังที่ห็นได้จากภาพฝาผนังตลอดจนเครื่องประดับและเครื่องใช้

 

 

รูปแบบของ ศิลปะ ไทย

 

1.จิตรกรรมไทย

เป็นภาพเขียนที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เป็นแบบอย่างของไทย มีการสอดแทรกจากการได้รับอิทธิพลมาจากชาติอื่นบ้างแต่ก็ได้มีการดัดแปลงและสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างสวยงาม ที่เห็นไดชัดคือ ลายไทย ที่เป็นการเขียนภาษาไทยในการตกแต่ง ตามบ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้หรือเครื่องประดับต่างๆ ลวดลายเหล่านั้น จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่นลายกระจัง ลายประจำยาม และหลายกนก รวมไปถึงเป็นรูปตามความเชื่อของไทย เช่นรูปสัตว์ในวรรณคดี รูปยักษ์ รูปเทวดา เป็นต้น

 

2.ประติมากรรมไทย

เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกมาโดยวิธีการแกะสลัก การหล่อ และการปั้น เป็นการประกอบรูปทรงให้เข้ากันเป็นแบบสามมิติ และเป็นแบบอย่างของไทยโดยเฉพาะ วัสดุที่ใช้นั้นก็จะมีไม้ ดิน หิน ปูน เขาสัตว์และกระดูก เป็นต้น

 

3.สถาปัตยกรรมไทย

เป็นศิลปะการก่อสร้างของไทยที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ ความเป็นไทย ได้แก่ วิหาร วัง  โบสถ์ วัด อาคารบ้านเรือน โดยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามความเป็นอยู่ คตินิยม และภูมิศาสตร์ โดยสถาปัตยกรรมนี้มีอายุมากกว่าสี่พันปี ตั้งแต่ ที่คนไทยเริ่มตั้งถิ่นฐาน ก่อนจะมีการสร้าง สถาปัตยกรรม ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพอากาศ และสภาพภูมิประเทศ โดยการสอดแทรกเอกลักษณ์ของความเป็นไทยลงไป

 

 

ลักษณะของศิลปะไทย

ศิลปะไทยนั้นเป็นศิลปะที่มีความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ โดยมีการดัดแปลงและผสมผสานในรูปแบบของตนเองได้อย่างลงตัว เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบของปรัชญา คตินิยม  และความเชื่อในเรื่องเทวดานางฟ้า นรกกับสวรรค์ จึงได้มีการกำหนด ตัวละครขึ้นมา รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้กำหนดขึ้นมาเองด้วย ศิลปะของไทยนี้จะเกิดจากการเห็นความงดงามแล้วรู้สึกประทับใจจนยากที่จะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ความเชื่อทางด้านศาสนาและไสยศาสตร์ คนไทยส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาพุทธและมีการผสมผสานศาสนาพราหมณ์เข้ามาด้วย เราจึงได้เห็นการสร้างสรรค์ศิลปะของไทยในหลายรูปแบบ สังเกตได้จากบริเวณวัด ที่ไม่ว่าจะเป็นลวดลายภาพเขียนบนผนังวัด การสร้างพระพุทธรูป สถาปัตยกรรมที่สวยงาม พิธีกรรมต่างๆ การสักยันต์ หรือการสร้างรูปปั้น เป็นต้น

 

 

ปัจจุบันศิลปะของไทย เริ่มที่จะเลือนหายไป เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป บวกกับเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสมัยใหม่มากขึ้น โลกเต็มไปด้วยการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัดและเปิดกว้าง ทำให้คนไทยนั้น ให้ความสำคัญกับศิลปะไทยน้อยลง

 

ขอขอบคุณ : https://types-of-flowers.org

 

งานสร้างสรรค์

งานสร้างสรรค์บนกำแพง มีความโดดเด่นและน่าสนใจอย่างไร

งานสร้างสรรค์ ศิลปะบนโลกใบนี้มีมากมายและหลายประเภทอย่างมากให้มนุษย์อย่างเราได้เรียนรู้เพื่อมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการจึงทำให้มนุษย์ได้เกิดการสร้างผลงานและสร้างสรรค์ผ่านบนกำแพงที่เราสามารถเห็นได้ตามกำแพงต่างๆ โดยงานสร้างสรรค์ประเภทนี้มีความโดดเด่นและมีความน่าสนใจอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับ   งานสร้างสรรค์

อ่านต่อ »
ศิลปะตะวันตก

ศิลปะตะวันตก ในยุคต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ศิลปะตะวันตก เป็นศิลปกรรมของกลุ่มในประเทศยุโรป (ในปัจจุบันจะรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วย) ซึ่งมีรากฐานมาจากศิลปะของประเทศอียิปต์และกรีก ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมยุคของโลกเลยทีเดียว

อ่านต่อ »
งานสร้างสรรค์

งานสร้างสรรค์บนกำแพง มีความโดดเด่นและน่าสนใจอย่างไร

งานสร้างสรรค์ ศิลปะบนโลกใบนี้มีมากมายและหลายประเภทอย่างมากให้มนุษย์อย่างเราได้เรียนรู้เพื่อมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการจึงทำให้มนุษย์ได้เกิดการสร้างผลงานและสร้างสรรค์ผ่านบนกำแพงที่เราสามารถเห็นได้ตามกำแพงต่างๆ โดยงานสร้างสรรค์ประเภทนี้มีความโดดเด่นและมีความน่าสนใจอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับ   งานสร้างสรรค์

อ่านต่อ »
ศิลปะตะวันตก

ศิลปะตะวันตก ในยุคต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ศิลปะตะวันตก เป็นศิลปกรรมของกลุ่มในประเทศยุโรป (ในปัจจุบันจะรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วย) ซึ่งมีรากฐานมาจากศิลปะของประเทศอียิปต์และกรีก ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมยุคของโลกเลยทีเดียว

อ่านต่อ »